side-area-logo

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek?

Odzyskaj zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje nam odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca. Gdy w wyniku wypadku odnieśliśmy szereg obrażeń, może nam przysługiwać wiele roszczeń, dzięki którym możemy uzyskać odpowiednie świadczenia. Jednym z roszczeń przysługujących osobie, która odniosła szkodę jest odszkodowanie. Kwota roszczenia powinna pokrywać wszystkie odpowiednio udokumentowane koszty poniesione wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany może żądać od sprawcy wypadku (z jego polisy OC) tytułem odszkodowania takich kosztów jak:

– zakup leków, opatrunków czy środków ortopedycznych, protez i sprzętu rehabilitacyjnego;
– koszty prywatnych wizyt lekarskich i zabiegów medycznych;
– koszty dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitację oraz koszty dojazdu rodziny do szpitala;
– koszty opieki osób trzecich;
– utracone korzyści wskutek wypadku, np. takie jak mniejsza pensja z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy też potrącone premie, niezrealizowane zlecenia itp.

W przypadku, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego utraciliśmy możliwość całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej możemy żądać z OC sprawcy wypadku tzw. renty wyrównawczej. Wysokość renty wyrównawczej ustala się w oparciu o porównanie dochodów poszkodowanego przed i po wypadku drogowym.

Jeżeli odnieśliśmy w wypadku drogowym obrażenia i w związku z tym wzrosły nasze  potrzeby, możemy otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rekompensującą wszelkie wydatki, które dodatkowo musieliśmy ponieść.

Obok renty czy odszkodowania jako osoba poszkodowana możemy domagać się odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, na którą składają się nie tylko cierpienia w wymiarze fizycznym ale również krzywda emocjonalna (cierpienie psychiczne). Celem zadośćuczynienia jest  złagodzenie przykrych i często traumatycznych doznań oraz cierpień poszkodowanego, które wystąpiły lub mogą wystąpić w przyszłości. Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest każdorazowo od indywidualnego, konkretnego przypadku. Na wysokość zadośćuczynienia niewątpliwe wpływać będzie m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata perspektyw na przyszłość, wiek, a także nieodwracalne następstwa wypadku takie jak kalectwo czy też oszpecenie.  Pamiętać należy, że ubezpieczyciel podczas procesu likwidacji szkody opierać się będzie głównie na dokumentacji, jaka zostanie mu przedstawiona przez poszkodowanego.

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Jeżeli ofiara wypadku jest stroną poszkodowaną lub współwinną wypadku i poniosła śmierć w związku z wypadkiem najbliższej rodzinie osoby zmarłej przysługuje:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny;
– stosowne odszkodowanie.

Przepisy Kodeksu Cywilnego za najbliższych członków rodziny uznają:

– współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo,
– dziadków, konkubinę / konkubenta, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie.

Ważny jest jednak fakt, iż zadośćuczynienie w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny otrzymają jedynie osoby, które pozostawały w silnej więzi emocjonalnej  z osobą zmarłą, a której zerwanie spowodowało ból i cierpienie.

O ile dochodzenie odszkodowania dla osób niezwiązanych „więzami krwi” jest możliwe, to aby ubiegać się o zadośćuczynienie niezbędne jest aby osobę roszczącą i ofiarę wypadku łączyły wzajemne relacje i silna zażyłość emocjonalna.

Stosowne odszkodowanie.

Odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. jest świadczeniem, służącym przystosowaniu się uprawnionego do zmienionych warunków życia. Użyty w tym przepisie prawa zwrot „znaczne pogorszenia sytuacji życiowej” należy odczytywać nie tylko w materialnym aspekcie zmienionej sytuacji bliskiego członka rodziny zmarłego, ale w szerszym kontekście, uwzględniającym przesłanki pozaekonomiczne określające tę sytuację. Do tych ostatnich niewątpliwie zaliczyć należy utratę oczekiwania przez osobę poszkodowaną na pomoc i wsparcie członka rodziny, których mogła ona zasadnie spodziewać się w chwilach wymagających takich zachowań. Dlatego też przy określaniu należnego uprawnionemu „stosownego odszkodowania”, wszystkie te okoliczności muszą być brane pod uwagę.  Prawidłowa wykładnia pojęcia stosowne odszkodowanie powinna zatem uwzględniać nie tylko okoliczności konkretnej sprawy, ale także realną wartość ekonomiczną. Musi ono wyrażać się sumą wymierną, stanowiącą adekwatne przysporzenie dla osoby uprawnionej.

Jeśli negatywne emocje związane z wypadkiem i śmiercią poszkodowanego, takie jak ból, poczucie osamotnienia, krzywdy i zawiedzionych nadziei, wywołały chorobę lub osłabienie aktywności życiowej uprawnionego, to bez szczegółowego dociekania konkretnych zdarzeń lub stopnia ich prawdopodobieństwa przyjmuje się, że pogorszyły one dotychczasową sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny.

Zadośćuczynienie jest pieniężną formą rekompensaty za doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia psychiczne, spowodowane szokiem po śmierci osoby najbliższej. Celem zadośćuczynienia jest choćby częściowa kompensacja doznanej krzywdy i jest ona niezależna od zaistniałej szkody majątkowej, a wymiar zadośćuczynienia jest niezależny od statusu materialnego oraz społecznego poszkodowanego.

W przypadku śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym, pojawia się nagły szok, żal oraz niedowierzanie ze strony najbliższych. Doświadczenie życiowe pokazuje, że dopiero po pogrzebie osoby najbliższej następuje najtrudniejszy okres dla rodziny i bliskich ofiary wypadku. Pojawia się rozpacz, lęk oraz uczucia skrzywdzenia i niesprawiedliwości. Taki stan żałoby uzależniony jest od osobistych cech charakteru każdego z poszkodowanych i przy ocenie istnienia stopnia traumy i cierpienia musi być brany pod uwagę indywidualnie.

Zadzwoń do agenta EuCO i dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie za wypadek. Łódź to nasz podstawowy rejon działania, ale prowadzimy także z powodzeniem sprawy na terenie całego kraju. Pomożemy uzyskać odszkodowanie we właściwej wysokości.
Zadzwoń po pomoc