side-area-logo

Odszkodowanie z pokryciem kosztów sądowych

Możesz uzyskać zwolnienie od sądowych należności.

Wiele spraw odszkodowawczych kończy się zawarciem ugody poszkodowanego z Zakładem Ubezpieczeniowym jeszcze na etapie postępowania przedsądowego.

Co jednak w przypadku gdy ubezpieczyciel nie uznaje odpowiedzialności za wypadek, bądź też wypłaca zaniżone odszkodowanie? Wówczas konieczny jest pozew i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Z jakimi nakładami finansowymi wiąże się taka decyzja?

Podstawowym kosztem w procesie sądowym jest WPS  (Wartość Przedmiotu Sporu). Jest to 5% wartości roszczenia o które wnosimy pozwem. Podam przykład, roszczenie o kwotę 100 000 zł WPS wynosi 5000 zł.

W czasie trwania procesu zazwyczaj jest tak, że pojawiają się dodatkowe koszty w postaci zaliczki na biegłego z danej dziedziny. Przy obrażeniach ciała może to być np.  neurolog, chirurg, ortopeda, psycholog , psychiatra.

Przy roszczeniach po śmierci osoby bliskiej zdarza się, że sąd powołuje biegłego do wydania opinii psychologicznej, psychiatrycznej. Opinia jednego lekarza specjalisty zazwyczaj kosztuje od 1000 zł do 3 000 zł.  Sąd może powołać kilku biegłych sadowych w zależności od zakresu obrażeń ciała.

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych i opłaty od pozwu o odszkodowanie, może ubiegać się zwolnienia od opłat. W tym celu w pozwie należy zawrzeć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz obowiązkowo dołączyć do niego oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Sąd może zwolnić stronę od kosztów w całości, w części lub też wniosek oddalić.  W przypadku niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia wniosku o zwolnienie od kosztów, stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na takie postanowienie. Takie zażalenie jest wolne od opłat.

Zdarza się też, że jest potrzebna opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego celem rekonstrukcji wypadku. Najczęściej służy do ustalenia przyczynienia poszkodowanego i sprawcy do zaistniałego wypadku

W większości przypadków nasza Kancelaria zakłada koszty sądowe za klienta. Zanim kancelaria zdecyduje, czy pokryć koszty sądowe, sprawa jest indywidualnie opiniowana przez mecenasów. Opinia dotyczy „gwarancji wygranej sprawy sądowej”. Bezcelowe jest kierowanie do sądu ze sprawy, która nie rokuje na wygraną.

Kto ponosi koszty procesu o odszkodowanie?

Sąd w wyroku zazwyczaj rozstrzyga o kosztach procesu, bądź pozostawia rozstrzygnięcie referendarzowi sądowemu. W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań powoda, koszty mogą być wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Od zasady, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu istnieją wyjątki. Pierwszym z nich jest reguła, iż zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu – co raczej rzadko zdarza się w sprawach odszkodowawczych.

Drugim wyjątkiem, jest zasada słuszności, zgodnie z którą „W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążyć jej w ogóle kosztami.”  W przypadku spraw odszkodowawczych zasada ta znajduje  zastosowanie, gdy powód ma złą sytuację majątkową, a wytaczając powództwo, był subiektywnie przeświadczony o słuszności dochodzonego roszczenia. Do okoliczności uzasadniających nieobciążanie strony przegrywającej kosztami procesu, nie można zaliczać faktu zwolnienia strony od ponoszenia kosztów sądowych oraz jej wiek.

Zadzwoń do agenta EuCO, jeśli zależy Ci na odszkodowaniu z pokryciem kosztów sądowych. Łódź to nasz podstawowy rejon działania, ale z powodzeniem prowadzimy także sprawy na terenie całego kraju.
Zadzwoń po pomoc